home

Webwinkel

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Winkelwagen

Sortering:

Gecombineerde Chronologie
Te gebruiken bij de Mahatma Brieven aan A.P. Sinnet
Conger, M.
€5,00
Paperback
NL
49p
Theosophical University Press
90-62715-81-8
0.145 kg
Paperback
Te gebruiken bij
De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett
en
The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett
bevat tevens
De eerste brief van K.H. aan A.O. Hume
Standpunt van de Chohan ten aanzien van de T.S.

Inhoud:
1. Lijst van afkortingen
2. Inleiding
3. Chronologie
4. Niet opgenomen Brieven
5. Verklarende Aantekeningen
6. Biografische schetsen
7. Bibliografie
8. Eerste Brief van K.H. aan A.O. Hume
9. Het standpunt van de Chohan ten aanzien van de T.S.
Geheime Leer, De (2 delen)
De synthese van wetenschap. religie en filosofie
Blavatsky, H.P.
€47,50
Hardcover
NL
1691p
Theosophical University Press
90-70328-21-6
2.984 kg
Hardcover
Meer dan een eeuw is verstreken sinds in 1888 het eerste exemplaar van The Secret Doctrine van de pers kwam. Nog steeds, na vele herdrukken en vertalingen, is dit boek de meest uitgebreide bron van informatie over de esoterische wijsheid en geeft het een indrukwekkend overzicht van de eeuwige beginselen van de esoterische geheime leer die gedurende ontelbare millennia door de broederschap van adepten zijn doorgegeven.

Helena Petrovna Blavatsky (-Von Hahn) werd geboren op 12 augustus 1831 in Jekaterinoslaw in Rusland. Zij was korte tijd gehuwd met N. Blavatsky. Daarna ondernam ze gedurende een periode van meer dan 20 jaar verschillende reizen, o.a. naar India en Tibet. Deze brachten haar in aanraking met mystieke tradities in diverse delen van de wereld. Ze was de voornaamste oprichtster van de Theosophical Society (New York, 1875), waarvan ze de geestelijke leiding op zich nam.
De belangrijkste “aandachtspunten” van deze Society zijn: 1) de broederschap van alle mensen; 2) de vergelijkende studie van religies uit de oudheid en het heden; 3) de ontwikkeling van de latente goddelijke krachten in de mens.
Tot haar dood op 8 mei 1891 wijdde H.P.B. haar buitengewone talenten aan de verspreiding van de theosofie. Haar Collected Writings omvatten 14 delen.
H.P.B. was een markante persoonlijkheid en bijzonder begaafd. De eerste druk van haar voornaamste boek, De Geheime Leer, verscheen in het Engels in 1888 te Londen. Het heeft grote invloed gehad op het denken op religieus-filosofisch gebied en op het werk van theosofische en verwante organisaties. Zo zijn begrippen en termen als “reïncarnatie” en “karma” nu volkomen in het taalgebruik ingeburgerd.

Inhoudsopgave:
HET ONTSTAAN VAN DE KOSMOS (deel 1)
PROLOOG
Het oudste handschrift in de wereld en zijn symboliek – Het ene leven, actief en passief – De Geheime Leer - pantheïsme - atheïsme – ‘Ruimte’ in alle religies en in het occultisme – Zeven kosmische elementen - zeven Rassen van de mensheid – De drie grondstellingen van de Geheime Leer – Beschrijving van de stanza’s uit het boek van Dzyan

AFDELING I

KOSMISCHE EVOLUTIE
VERTALING VAN ZEVEN STANZA’S MET TOELICHTINGEN UIT HET GEHEIME BOEK VAN DZYAN
ZEVEN STANZA’S UIT HET BOEK VAN DZYAN
TOELICHTINGEN OP DE ZEVEN STANZA’S

STANZA I. DE NACHT VAN HET HEELAL
STANZA II. HET DENKBEELD VAN DIFFERENTIATIE
STANZA III. HET ONTWAKEN VAN DE KOSMOS
STANZA IV. DE ZEVENVOUDIGE HIËRARCHIEËN
STANZA V. FOHAT: HET KIND VAN DE ZEVENVOUDIGE HIËRARCHIEËN
STANZA VI. ONZE WERELD, HAAR GROEI EN ONTWIKKELING
THEOSOFISCHE MISVATTINGEN
AANVULLENDE FEITEN EN VERKLARINGEN OVER DE BOLLEN EN DE MONADEN
STANZA VI. VERVOLG
STANZA VII. DE VOORVADEREN VAN DE MENS OP AARDE
SAMENVATTING

AFDELING II
DE ONTWIKKELING VAN DE SYMBOLIEK IN BENADERDE VOLGORDE
1. SYMBOLIEK EN IDEOGRAFIE
2. DE MYSTERIETAAL EN HAAR SLEUTELS
3. OORSPRONKELIJKE SUBSTANTIE EN GODDELIJKE GEDACHTE
4. CHAOS – THEOS – KOSMOS
5. OVER DE VERBORGEN GODHEID, HAAR SYMBOLEN EN TEKENS
6. HET WERELD-EI
7. DE DAGEN EN NACHTEN VAN BRAHMÂ
8. DE LOTUS ALS UNIVERSEEL SYMBOOL
9. DE MAAN, DEUS LUNUS, PHOEBE
10. BOOM-, SLANG- EN KROKODILVERERING
11. DEMON EST DEUS INVERSUS
12. DE THEOGONIE VAN DE SCHEPPENDE GODEN
13. DE ZEVEN SCHEPPINGEN
14. DE VIER ELEMENTEN
15. OVER DE KWAN-SHI-YIN EN KWAN-YIN

AFDELING III
EEN CONFRONTATIE VAN DE WETENSCHAP MET DE GEHEIME LEER
1. REDENEN VOOR HET OPNEMEN VAN DEZE AANHANGSELS
2. MODERNE NATUURKUNDIGEN SPELEN BLINDEMANNETJE
3. ‘AN LUMEN SIT CORPUS, NEC NON?’
4. IS DE ZWAARTEKRACHT EEN WET?
5. DE ROTATIETHEORIEËN IN DE WETENSCHAP
6. DE MASKERS VAN DE WETENSCHAP
7. EEN AANVAL DOOR EEN GELEERDE OP DE KRACHTTHEORIE VAN DE WETENSCHAP
8. LEVEN, KRACHT OF ZWAARTEKRACHT
9. DE ZONNETHEORIE
10. DE KRACHT VAN DE TOEKOMST
11. OVER ELEMENTEN EN ATOMEN
12. OEROUDE GEDACHTEN IN EEN MODERN KLEED
13. DE MODERNE NEVELVLEKTHEORIE
14. KRACHTEN – BEWEGINGSVORMEN OF INTELLIGENTIES?
15. GODEN, MONADEN EN ATOMEN
16. CYCLISCHE EVOLUTIE EN KARMA
17. DE DIERENRIEM EN ZIJN OUDERDOM
18. SAMENVATTING VAN DE WEDERZIJDSE STANDPUNTEN

HET ONTSTAAN VAN DE MENS (deel 2)
INLEIDENDE OPMERKINGEN

AFDELING 1
VERTALING VAN STANZA’S MET TOELICHTINGEN UIT HET GEHEIME BOEK VAN DZYAN
STANZA I. HET BEGIN VAN BEWUST LEVEN

TWEE VOORDILUVIAANSE STERRENKUNDIGEN

STANZA II. ZONDER HULP FAALT DE NATUUR

DE CHRONOLOGIE VAN DE BRAHMANEN

STANZA III. POGINGEN TOT HET SCHEPPEN VAN DE MENS
STANZA IV. SCHEPPING VAN DE EERSTE RASSEN
STANZA V. DE EVOLUTIE VAN HET TWEEDE RAS
STANZA VI. DE EVOLUTIE VAN DE ‘ZWEETGEBORENEN’
STANZA VII. VAN HET HALF-GODDELIJKE RAS TOT DE EERSTE MENSENRASSEN
STANZA VIII. EVOLUTIE VAN DE ZOOGDIEREN, DE EERSTE VAL
MOGELIJKE BEZWAREN TEGEN HET VOORAFGAANDE
STANZA IX. DE LAATSTE EVOLUTIESTADIA VAN DE MENS
EDENS, SLANGEN EN DRAKEN
DE ZONEN VAN GOD EN HET HEILIGE EILAND
STANZA X. DE GESCHIEDENIS VAN HET VIERDE RAS

ARCHAÏSCHE LERINGEN IN DE PURÂNA’S EN IN GENESIS. STOFFELIJKE EVOLUTIE

EEN PANORAMISCH OVERZICHT VAN DE EERSTE RASSEN

STANZA X. VERVOLG

ZIJN DE REUZEN EEN VERZINSEL?

DE RASSEN MET HET ‘DERDE OOG’

DE OORSPRONKELIJKE MANU’S VAN DE MENSHEID

STANZA XI. DE BESCHAVING EN VERNIETIGING VAN HET VIERDE EN VIJFDE RAS

CYCLOPISCHE RUÏNES EN KOLOSSALE STENEN ALS GETUIGEN VOOR HET BESTAAN VAN REUZEN

STANZA XII. HET VIJFDE RAS EN ZIJN GODDELIJKE LEERMEESTERS

AANVULLENDE FRAGMENTEN UIT EEN TOELICHTING OP DE VERZEN VAN STANZA XII

CONCLUSIE

AFDELING II
DE ARCHAÏSCHE SYMBOLIEK VAN DE WERELDRELIGIES
ESOTERISCHE LERINGEN IN ALLE HEILIGE GESCHRIFTEN BEVESTIGD

XVI. ADAM-ADAMI
XVII. HET ‘HEILIGE DER HEILIGEN’. ZIJN ONTAARDING
XVIII. OVER DE MYTHE VAN DE ‘GEVALLEN ENGEL’ IN HAAR VERSCHILLENDE ASPECTEN
XIX. IS PLEROMA DE LEGERSTEDE VAN SATAN?
XX. PROMETHEUS, DE TITAN
XXI. ENOÏCHION – HENOCH
XXII. DE SYMBOLIEK VAN DE MYSTERIENAMEN IAO EN JEHOVA EN HUN VERBAND MET HET KRUIS EN DE CIRKEL
XXIII. DE UPANISHADS IN DE GNOSTISCHE LITERATUUR
XXIV. HET KRUIS EN HET PYTHAGORISCHE TIENTAL
XXV. DE MYSTERIËN VAN HET ZEVENTAL

AFDELING III
EEN CONFRONTATIE VAN DE WETENSCHAP MET DE GEHEIME LEER
1. ARCHAÏSCHE OF HEDENDAAGSE ANTROPOLOGIE?
2. DE VOOROUDERS DIE DE WETENSCHAP AAN DE MENSHEID BIEDT
3. DE FOSSIELE OVERBLIJFSELEN VAN DE MENS EN DE ANTROPOÏDE AAP
4. DE DUUR VAN DE GEOLOGISCHE TIJDPERKEN, RASCYCLUSSEN EN DE OUDHEID VAN DE MENS
5. ORGANISCHE EVOLUTIE EN SCHEPPENDE CENTRA
6. REUZEN, BESCHAVINGEN EN VERZONKEN CONTINENTEN IN DE GESCHIEDENIS
7. WETENSCHAPPELIJKE EN GEOLOGISCHE BEWIJZEN VOOR HET BESTAAN VAN VERSCHILLENDE VERZONKEN CONTINENTEN

INDEX
Geheimlehre, Die
3 Bände und 1 Indexband insges
Blavatsky, H.P.
€60,00
Hardcover
DE
2500p
Adyar-Reprint in der (copyright)1998 Edition 3 Masques - Burgh-Haamstede
 
1.218 kg
Hardcover
3 Bände und 1 Indexband insges
1 - Kosmogenesis
2 - Anthropogenesis
3 - Esoterik
Glossary of Sanskrit Terms and Key to their correct Pronunciation
 
Barborka, G.A.
€12,00
Brochure
EN
76p
Point Loma Publications California
0-913004-04-9
0.095 kg
Brochure
A compendium of succinct definitions of over 500 Sanskrit philosophic terms commonly used in the theosophical literature.
In the Foreword, “On the Origin and Significance of Sanskrit,” the author, long a student of Oriental philosophy, explains how the mystic sound, the tonal value of the word (called the Svara) forms the intoned mantra, the basis for incantation.
Goldene Regeln der Esoterik
 
Purucker, G. de
€7,50
Paperback
DE
180p
Theosophischer Arbeitskreis Unterlengenhardt
 
0.13 kg
Paperback
 
Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte
 
Purucker, G. de
€49,75
Hardcover
NL
714p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-60-8
1.355 kg
Hardcover
Deze eerste Nederlandse uitgave van de Fundamentals of the Esoteric Philosophy bevat het verslag van een serie van 48 bijeenkomsten, waar Gottfried de Purucker aan een groep studenten Helena Petrovna Blavatsky’s meesterwerk De Geheime Leer uitlegt.
Gottfried de Purucker werd in 1874 te Suffern, New York, geboren en opgevoed in Genève. Hij beheerste in totaal 13 talen, waaronder Grieks, Latijn, Hebreeuws en in latere jaren Sanskriet. Tijdens zijn studie van Westerse én Oosterse heilige boeken in hun originele taal kwam hij al snel tot het inzicht, dat de uitleg en commentaren van Kerkvaders en latere vertalers ontoereikend en vaak zelfs onjuist waren. Ook ontdekte hij dat deze heilige teksten van de verschillende wereldreligies dezelfde oude, universele waarheden bevatten.
Toen hij een boek in handen kreeg over Theosofie, de gemeenschappelijke kern van alle religies, vond hij zijn eigen ontdekkingen bevestigd. Hij werd lid van The Theosophical Society, en verhuisde in 1903 naar het Internationaal Hoofdkwartier ervan in Point Loma, Californië. Vanaf 1929 tot zijn overlijden in 1942 was hij Leider van deze organisatie.
Jaren lang gaf hij overal in Amerika en Europa lezingen, in het Internationaal Hoofdkwartier in Point Loma leidde hij studies voor een kleine groep studenten, waarin hij de esoterische kant van de Theosofie belichtte. In deze serie van 48 studies, die hij gaf van 1924 – 1927, geeft hij hun een meesterlijk inzicht in de 3 Grondstellingen en de 7 hoofdlijnen – de 7 Juwelen van Wijsheid – in De Geheime Leer.
De methode die hij daarbij gebruikt is uniek. Het is de methode van onderricht in de oude Mysteriescholen. Hij begint met een bepaald onderwerp eerst kort aan te duiden. In een volgend hoofdstuk behandelt hij dit onderwerp meer in detail, waarna hij in een later hoofdstuk de esoterische sleutel tot het onderwerp verschaft wanneer de voorgaande gedachten zijn begrepen.
Hierin ligt de onschatbare waarde van dit boek, omdat het de basis verschaft om te groeien naar een steeds dieper inzicht in de aloude Esoterische Wijsbegeerte of Theosofie, en daarmee naar een steeds dieper besef van innerlijke verbondenheid en eenheid met het AL.

Inhoudsopgave:
DEEL 1
1. Het Zelf: ’s mensen diepste schakel met het Onuitsprekelijke. De Esoterische Wijsbegeerte in al de oude godsdiensten onderwezen

2. Waar is de Werkelijkheid? De Waarheid kan gekend worden. De samengestelde natuur van de mens volgens verschillende systemen: drievoudig, viervoudig, vijfvoudig of zevenvoudig

3. De leer van Mâyâ: objectief idealisme de basis der zedenleer: in de geestelijke eenheid – de goddelijkheid – van het Al geworteld. Het Zelf en de ‘zelven’

4. Van Primordiaal Punt tot Heelal en Mens. Hoe begint de manifestatie? Manvantara en Pralaya

5. De esoterische leringen en de nevel-theorie. Goden achter de Kosmos: waarom de Natuur onvolmaakt is

6. De Dageraad der Manifestatie: laya-centra. Een bewust heelal – geestelijk doebewust. Stoïcijnse leer van de vermenging aller wezens: ‘Natuurwetten’. Filosofisch Polytheïsme en de leer der Hiërarchieën

7. ‘Hiërarchieën’: een van de verloren sleutels van de Esoterische Wijsbegeerte. De Pythagoreïsche heilige Tetractys. De Ladder des Levens: de legende van Padmapâni

8. Sporen der Esoterische Wijsbegeerte in Genesis

9. Schets der esoterische Cosmogonie. Bollen, Ronden en Rassen: Cosmische Tijdperken

10. De leer van Swabhâva – zelfwording – karakteristieke individualiteit. De mens, zelfontwikkeld, zijn eigen schepper. Monadologie van Leibnitz gesteld tegenover de leringen der Esoterische Wijsbegeerte

11. De cosmische pelgrimstocht. Van onzelfbewuste godsvonk tot volledig zelfbewuste god

12. Psychologie, naar de opvatting der Esoterische Wijsbegeerte. Onsterfelijkheid is voorwaardelijk: het verlies van de ziel

13. Het proces der evolutie. Zelf, ego en ziel: ‘Ik ben’ en ‘Ik ben ik’

14. ‘Hemelen’ en ‘hellen’: leringen van de Esoterische Wijsbegeerte en van de exoterische godsdiensten

15. De evolutie van het ‘Absolute’. Algemeen toegepast evolutieplan op alle gebieden. Zeven Sleutels tot Wijsheid en toekomstige Inwijdingen

16. Âtma-Vidyâ: hoe het Ene het Vele wordt. ‘Verloren zielen’ en ‘zielloze wezens’. De Mens, een Samengesteld Wezen: geen blijvend beginsel in de mens

17. De Stille Wachter

18. De Spiritueel-psychologische Hiërarchie van Adepten. Het ‘Verwonderlijke Wezen’. De Boeddha’s, Nirmânakâya’s, Dhyân-Chohans

19. De Zeven Juwelen en de zeven trappen van Inwijding

20. Het hoger aspect van de menselijke psychologie. Inwijding en de Mysteriën: Avatâra’s, Boeddha’s en Bodhisattva’s. Hun relatie tot Bollen, Ronden en Rassen

21. Inwijdingen en de oude Mysteriën, Wortelrassen en hun onderverdelingen.Bolronden. Planetaire ronden. Solaire Kalpa’s: hoe ze te berekenen. Catastrofen voor het ras

22. De Hiërarchie van Mededogen. De incarnatie van de Mânasaputra’s

23. De zon en de planeten: hun rol in het evolutionaire drama

DEEL II
24. De tien trappen van het zijn volgens het Syrische stelsel. Esoterische wijze van onderricht: paradoxen: intuïtie

25. De mysteriën van de zevenvoudige natuur. Correspondenties: Bollen, Elementen, menselijke beginselen. De zeven heilige planeten van de ouden. Tijdperken en catastrofen met betrekking tot de rassen

26. De microcosmos, een weerspiegeling van de macrocosmos. Elementen, beginselen, manifestaties van het ene Leven. Relativiteit: een fundamentele conceptie van de Oude Wijsheid

27. De twee fundamentele Kosmische Hiërarchieën: stof en geest-bewustzijn. Chaos – Theos – Kosmos: Goden – Monaden – Atomen

28. Het avontuur van een atoom. Laya-centra: zon, kometen en planeten: ziel en monade. De grondtoon van het Occultisme

29. Ruimte: het Grenzenloze Al. Met in elkaar sluitende, elkaar doordringende heelallen gevuld. Eén actie, één hiërarchische intelligentie, één ontwikkelingsgang in heel de natuur: één organisme, één universeel leven

30. De wederzijdse betrekking van goden, monaden, atomen – een sleutel tot de evolutieleer. Opeenvolgende emanaties: scheden. Hogere wezens emanerend en zich kledend in scharen van lagere wezens. Moraliteit op de structuur van het heelal gebaseerd

31. De opbouw van de Kosmos. Dezelfde fundamentele wet in alle leven en zijn: een eindeloze ladder van vooruitgang. Analogische processen van kosmische en psychologische ontwikkeling. De rivier des levens

32. Uit het onzichtbare in het zichtbare. Uit het zichtbare in het onzichtbare. Het Magnum Opus

33. De Levensgolf en de zeven elementen. De esoterische filosofie, zoals ze door de Stoïcijnen werd onderwezen

34. De Ruimten der Ruimte. De Geheime Leer, een samenvoegster: universele sleutels. Leringen van ‘het Ledige’ en van ‘de Volheid’ tegenover elkaar gesteld

35. Occultisme en de Mysteriescholen. Zeven graden van inwijding: de mens wordt een god. Zeven kosmische gebieden: onze planeetketen van zeven bollen op de vier lagere gebieden: de tocht van de Levensgolf er doorheen

36. Elkaar doordringende gebieden van Zijn. Loka’s en Tala’s: Bipolaire kosmische Beginselen en Elementen.De ‘Ketterij der Afgescheidenheid’

37. Het bouwplan van de Kosmos. Loka’s en Tala’s: Beginselen en Elementen: werelden – niet alleen toestanden. Ruimte de uiteindelijke realiteit

38. Ontaarding en sluiting van de Mysteriescholen. Neo-Pythagoreïsche en Neo-Platonische stelsels: hoofdbronnen der christelijke theologie. Esoterische en exoterische leringen: symboliek

39. Theosofie en Occultisme. Occultisme: de kern van waarheid, werkelijkheid: een compleet geheel. Occultisme en morele verantwoordelijkheid. Ons zonnestelsel: een Kosmisch Atoom: ‘Ei van Brahmâ’

40. Definities der godheid: Atheïsme: Pantheïsme. Is er een opperste persoonlijke god? Kosmische bouwmeesters en bouwers. Om werkelijk te kennen moet men worden

41. De Leer der Sferen. Het Universeel Zonnestelsel en ons Zonnestelsel. De zeven heilige planeten: waarom ‘heilig’?

42. De Leer der Sferen in haar vier aspecten. De Zeven Heilige Planeten en hun Bestuurders: hun relatie tot onze Aardketen. De Circulaties van de Kosmos: Buitenronden en Binnenronden: Sishta’s. Eén universele grondwet: Zo boven, zo beneden. De Leer van het ‘Oog’ en die van het‘Hart’

43. Analogie: het leven van de mens en het leven van een Planeetketen. Occultisme en ethiek: “Leef het leven, zo gij de leer wilt kennen”

44. Beginselen van denken en studie: kan het Occultisme onderwezen worden? Oude astrologie een ware wetenschap. Onze Aardketen van Bollen, de Zeven Heilige Planeten, en de twaalf tekens van de dierenriem. Levensatomen: de bouwstenen van het heelal

45. Fysiologie, Psychologie en Pneumatologie van het Heelal. Tien en twaalf Gebieden van het Universeel Zonnestelsel: Intermediaire kritische gebieden. Al het gemanifesteerde Zijn een gegradueerd Continuüm van onderling verbonden en verstrengelde hiërarchieën: Elk met zijn eigen begin en einde. Sishta’s en het ‘Levenssurplus’

46. Het leven van de chela’s. Zeven en tien Levensgolven: de loop van de Monaden om de zeven Bollen: Wetten van ‘Versnelling’ op de Dalende en van ‘Vertraging’ op de Stijgende Boog. Vijfde en Zesde Ronders. Het heilige ‘woord’

47. Leraar en leerling. Vereisten voor het chelaschap

48. Het Hart van het Heelal. De weg naar vrede, geluk, begrip is van binnen. De grote opgaaf: Ken Uzelf: het gehele geheim der inwijding. Onze verantwoordelijkheid: ethische waarden en de wetten van het heelal: harmonie

INDEX
Gulden Regels der Esoterische Wijsbegeerte
 
Purucker, G. de
€12,50
Hardcover
NL
187p
Stichting I.S.I.S.
90-70163-55-1
0.245 kg
Hardcover
Dit boekje bevat een verzameling uittreksels uit de archaïsche leringen van de Wijsheids-Religie der mensheid, zoals die in de Heilige Loge van Mededogen worden onderwezen.
De leringen zijn bestemd voor studie en meditatie door Chela’s van de Esoterische School. Zij zijn geput uit dezelfde bron als de voorschriften in H.P. Blavatsky’s De Stem van de Stilte, maar zijn in een voor het Westen begrijpelijker taal omgezet.
Een steun en stimulans voor alle bestudeerders van de Oude Wijsheid, voor allen die graag iets meer willen weten van het leven dat de Chela’s – leerlingen – der Oude Wijsheid leiden.
Een mogelijkheid om de actuele vragen naar de zin en het uitzicht van het leven op een totaal andere manier te benaderen.
G. de Purucker werd in 1874 te Suffern, New York geboren. In Genève studeerde hij Engels, Frans, Duits, Hebreeuws, Latijn en Grieks, maar door zijn studie van oosterse filosofie, Sanskrit en de werken van de eerste kerkvaders verlegde hij zijn aandacht naar de Oude Wijsheid of Esoterische Wijsbegeerte, de gemeenschappelijke bron van alle wereldreligies. In 1892 werd hij lid van The Theosophical Society, waarvan hij van 1929 tot zijn dood in 1942 Leider was.

Inhoudsopgave:
1. Het Pad naar het Hart van het Universum
2. Ouderdom, ziekte en dood
3. De innerlijke god
4. De Grote Ketterij der afgescheidenheid
5. Liefde is het cement van het Heelal
6. Het Chela-Pad
7. De Boeddha’s van Mededogen
Index
Götter warten, Die
 
Tingley, K
€12,50
Paperback
DE
144p
Theosophical University Press, Pasadena, Kalifornien, U.S.A.
 
0.193 kg
Paperback
 
Göttliche Plan, Der
Ein Kommentar zu Die Geheimlehre von H.P. Blavatsky
Barborka, G. A.
€48,00
Hardcover
DE
791p
 
 
1.41 kg
Hardcover
Der Göttliche Plan ist ein Kommentar zu Helena Blavatskys epochalem Werk The Secret Doctrine, das im Jahr 1888 erschienen ist und 1899 unter dem Titel Die Geheimlehre auf Deutsch veröffentlicht wurde. Auf ihm gründet sich die moderne Theosophie, die Anthroposophie und die Lebensreform-Bewegung des 20. jahrhunderts
Struktur und Inhalt der äußerst anspruchsvollen Geheimlehre lassen ein systematisches Studium jedoch kaum zu. Das ist die Hauptschwierigkeit aller, die einen Zugang zu ihr suchen. ln seinem Buch Der Göttliche Plan bietet Geoffrey A. Barborka nun eine Methode für das erfolgreiche Studium der Geheimlehre an

Zu diesem Zweck wurde der Stoff der Geheimlehre neu geordnet; einzelne Themengebiete - wie z.B. Monaden, Runden und Rassen - sind zusammenhängend dargestellt
Die drei fundamentalen Lehrsätze der Geheimlehre werden in aller Ausführlichkeit besprochen
Die Sanskritbegriffe werden im Kontext ihrer Verwendung definiert und in ihrer Bedeutungstiefe ausgelotet

Einhaltsaufgabe:
KAPITEL I - DIE LEHRE VON DER STÄNDIGEN ERNEUERUNG
KAPITEL II - DIE LEHRE VON AUSGLEICH UND HARMONIE
KAPITEL II - DIE LEHRE VON AUSGLEICH UND HARMONIE
KAPITEL IV - DIE LEHRE VON DER ESSENZIELLEN IDENTITÄT
KAPITELV - DIE LEHRE VOM STÄNDIGEN WANDEL
KAPITEL VI - DAS GESETZ DER SIEBEN
KAPITEL VII - DIE LEHRE VON DEN SPHÄREN
KAPITEL VIII - DIE LEHRE VON DEN RASSEN
KAPITEL IX - DIE LEHRE VON DEN RUNDEN
KAPITEL X - DIE NACHTODLICHEN ZUSTÄNDE
KAPITEL XI - DIE LEHRE VON DEN ZWEI PFADEN
KAPITEL XII - DIE LEHRE VOM UNIVERSALEN WISSEN
KAPITEL XII - DIE LEHRE VOM UNIVERSALEN WISSEN
Hinweis
VERZEICHNIS DER GRAFIKEN

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

Sortering: